HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: 71/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

  

THÔNG BÁO

Kết quả Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022

(Dành cho sinh viên các khóa cũ)

 

Căn cứ Thông báo số 30/TB-SHCD ngày 12/8/2021 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả bài thu hoạch của sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo kết quả bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022 tại đây.

Sinh viên tra cứu danh sách, nếu không có tên mình mà đã làm bài đầy đủ đề nghị gửi thắc mắc tại link: https://forms.office.com/r/VZ2EdyTnNu kèm ảnh chụp đã hoàn thành bài làm của mình (SĐT: 024.6261.7528) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:

- Các Khoa quản lý SV;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân