HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2021

___________________

Số : 1785 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 2 năm 2021

  

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-HVN ngày 08/04/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

1.  Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm).

2.  Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm ) của thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 như sau:

-  Thời hạn nhận đơn phúc khảo: trước 17h00 ngày 27/10/2021 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước);

-  Lệ phí phúc khảo: 200.000/ 1 bài thi;

-  Địa điểm nộp lệ phí: Ban Tài chính Kế toán, phòng 108, tầng 1, nhà hành chính;

-  Địa điểm nộp đơn phúc khảo (có xác nhận đã nộp lệ phí): Ban Quản lý đào tạo, phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh dự thi (website);

- Ban TC&KT;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (2).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường