BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số : 256 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên

đợt thi tháng 10 năm 2020

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên đợt thi tháng 10 năm 2020 (tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung) (Tra cứu tại đây) và kết quả thi tiếng Anh mô phỏng TOEFL ITP (danh sách đính kèm).

Để đảm bảo quyền lợi cho học viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 11h00 ngày 16/11/2020 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Học viên nộp lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/ học viên) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (2).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo