BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 1234/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết quả Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2024

 

Căn cứ Kế hoạch số 747/KH-HVN ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2024 (từ đây gọi tắt là Cuộc thi Ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp trong học sinh THPT), căn cứ Thông báo số 987/TB-HVN ngày 03 tháng 6 năm 2024 về việc gia hạn thời gian nộp ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT, căn cứ đề xuất của Hội đồng đánh giá ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp trong học sinh THPT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT năm 2024 (xem danh sách học sinh/nhóm học sinh đạt giải tại phụ lục 1).

Kinh phí khen thưởng được gửi qua tài khoản ngân hàng của học sinh/trưởng nhóm học sinh; giấy khen được gửi về địa chỉ của học sinh/trưởng nhóm học sinh ghi trong bản đề xuất ý tưởng khoa học/khởi nghiệp.

SĐT: 024.6261.7578/0961.926.639/0961.926.939

Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Học sinh/nhóm học sinh;

- Lưu: VT, QHCC&HTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Công Tiệp