HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

__________________

Số: 1726 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

V/v xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2022

 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 619/TB-HVN ngày 08/04/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2,3 và 4 năm 2022.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2022 về kế hoạch xét tuyển như sau:

1.     Thời gian: Từ 7h00 đến 17h30, ngày 28/08/2022

2.     Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam -

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.     Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (danh sách đính kèm);

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường