HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

_______________

Số: 467/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

V/v xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1856/TB-HVN ngày 22/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 về kế hoạch xét tuyển như sau:

1.  Thời gian: Từ 7h00 đến 17h30, ngày 27/03/2022

2.  Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam -

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (tra cứu tại đây);

4.   Yêu cầu về phòng chống dịch Covid–19 đối với thí sinh tham gia xét tuyển:

- Minh chứng đã tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 (2 hoặc 3 mũi, thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng).

- Giấy xét nghiệm SARS-COV-2 kết quả âm tính, có giá trị trong vòng 72h tính đến thời điểm hoàn thành bài thi.

- Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình thi tại Học viện.

5. Học viện bố trí nơi ăn, ở tập trung cho thí sinh tham gia xét tuyển:

            - Đăng ký chỗ ở tại Học viện theo số điện thoại 0989.296.922 (anh Tuấn) hoặc 0984.974.004 (chị Xuân);

            - Đăng ký đặt suất ăn của nhà hàng VNUA theo số điện thoại 0395.906.690 - chị Lanh;

            Thí sinh cần tư vấn thông tin y tế và các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid–19, liên hệ BCD – PCD dịch bệnh Covid–19 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bác sĩ Cường – 0985.570.558).

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường