HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 07/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 23

của Đại học Nông nghiệp Tokyo – Nhật Bản

 

Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), Nhật Bản thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 23 (ISS23).

Đối tượng: Sinh viên bậc đại học.

Thời gian:     Ngày 31/7-03/8/2024.

Chủ đề: Hành động và phối hợp của giới trẻ hướng đến bảo tồn môi trường và hệ thống thực phẩm thích ứng (Youth Actions and Collaboration towards Resilient Food Systems and Environmental Conservation).

Hỗ trợ kinh phí: Sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được TUA tài trợ vé bay khứ hồi, chuẩn bị đưa đón sân bay, chỗ ở kèm theo ăn sáng, ăn trưa và tối trong tuần lễ ISS.  

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường;

- Trình độ tiếng Anh tốt;

- Có kỹ năng thuyết trình, thiết kế poster và hoạt động nhóm.

Tiêu chí xét chọn: tuân thủ mẫu chương trình, bài luận liên quan đến chủ đề chương trình, chủ đề bàn luận, sự kết nối của sinh viên.

Thông tin tham khảo và dự tuyển: Tài liệu chi tiết của các chương trình kèm theo Thông báo này.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 20/3/2024.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển (bản gốc và bản scan màu không quá 10MB) gửi về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, email: tttphuong@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày 18/3/2024 để Học viện tổng hợp danh sách và hồ sơ dự tuyển gửi phía bạn./.  

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN