HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 07/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 22

của Đại học Nông nghiệp Tokyo – Nhật Bản

 

Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), Nhật Bản thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 22 (ISS22).

Đối tượng: Sinh viên bậc đại học.

Số lượng:

- Hình thức trực tiếp tại Nhật Bản: 01 (Đại học Nông nghiệp Tokyo hỗ trợ chi phí);

- Hình thức trực tuyến tại Việt Nam: không giới hạn.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường;

- Trình độ tiếng Anh tốt;

- Có kỹ năng thuyết trình, thiết kế poster và hoạt động nhóm.

Thời gian:   Ngày 03-08/8/2023.

Chủ đề: Đóng góp của giới trẻ hướng đến đổi mới môi trường và nông nghiệp toàn cầu bền vững chú trọng an ninh lương thực và sức khỏe (Youth contribution toward global agricultural and environmental innovation in achieving sustainability focusing on food security and health).

Thông tin tham khảo và dự tuyển: Tài liệu chi tiết của các chương trình kèm theo Thông báo này.

Thời hạn đề cử: Thư đề cử của Giám đốc Học viện gửi Ban tổ chức ISS22 muộn nhất ngày 31/3/2023.

Hồ sơ dự tuyển:

1)  Đơn đăng ký tham gia (sinh viên tự chuẩn bị trên cơ sở tham khảo mẫu đơn dự tuyển tại trang https://htqt.vnua.edu.vn/quan-ly-doan-ra/quy-dinh-cu-sinh-vien-di-nuoc-ngoai), ghi rõ hình thức đăng ký tham gia, có thông tin (họ tên, chức danh, chức vụ, email) của người hướng dẫn bài tham luận của Học viện (advisor);

1)      Kết quả học tập tích lũy tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

2)      Bản sao chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị sử dụng đã được công chứng (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; chấp nhận chứng nhận năng lực tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế của Học viện (CIED) xác nhận);

3)      Minh chứng về các sự kiện thuyết trình/thiết kế poster đã tham gia;

4)      Minh chứng về khả năng hoạt động nhóm.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển (bản gốc và 01 bản sao) gửi về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày 21/3/2023 để Học viện: 1) lựa chọn, đề cử ứng viên phù hợp nhất; 2) hoàn thiện thư đề cử của Học viện gửi phía bạn./.   

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long