HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 17 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Hội nghị quốc tế 3 trường lần thứ 27

tại ĐH Quảng Tây, Trung Quốc

 

Hội nghị quốc tế 3 trường đại học lần thứ 27 (The 27th Tri-U International Joint Seminar&Symposium – gọi tắt là The 27th Tri-U) là diễn đàn cho học giả và sinh viên của các trường đại học trên thế giới trình bày những nghiên cứu đang được thực hiện về về các chủ đề liên quan bao gồm dân số, thực phẩm, năng lượng và thành phố thông minh: Sẽ chỉ là ước mơ? Diễn đàn này cho các đại biểu tham gia khai thác cơ hội và thách thức hợp tác trong tương lai. Diễn đàn cũng hướng đến mục đích tăng cường quan hệ giữa các trường đại học có chung mối quan tâm cải thiện giáo dục đại học.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

Thời gian tổ chức: Ngày 31/10-05/11/2021.

Nội dung:

- Ngày 31/10/2021: Đăng ký đại biểu/thử đường truyền hội nghị

- Ngày 01/11/2021: Khai mạc và định hướng hội nghị

- Ngày 02/11/2021: Giao lưu văn hóa (trực tiếp)

- Ngày 03/11/2021: Trình bày báo cáo tham luận

- Ngày 04/11/2021: Trình bày báo cáo tham luận (poster), họp đại biểu chủ chốt và bế mạc hội nghị

- Ngày 05/11/2021: Đại biểu trở về (trực tiếp).

Đăng ký đại biểu: 01 nhóm bao gồm 01 cán bộ hướng dẫn và 02 sinh viên.

Quy trình dự tuyển:

- Tiếp nhận phiếu dự tuyển và tóm tắt nghiên cứu: Trước ngày 30/7/2021

- Tiếp nhận bài viết đầy đủ: Trước ngày 15/9/2021

- Thông báo chấp thuận của ĐH Quảng Tây: Ngày 30/9/2021.

Thông tin tham khảo: http://gjy.gxu.edu.cn/en/triu/list-173.html

Liên hệ giải đáp và nộp hồ sơ dự tuyển: Ms. Yuan Xiaoquan (email:tri-u@gxu.edu.cn) sau ngày 01/6/2021.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến nhóm cán bộ và sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

File đính kèm:

2-the-27th-tri-u-joint-seminar-and-symposium.zip

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long