HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 12 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng tiến sĩ DIA tại Ấn Độ

 

Viện Công nghệ Ấn Độ (Indian Institutes of Technology – IITs) thông báo cấp học bổng đào tạo tiến sĩ tại Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình DIA – một chương trình lớn nhất về phát triển năng lực của Chính phủ Ấn Độ. Viện Công nghệ Ấn Độ được công nhận toàn cầu về đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật. Một số cơ sở IIT đang được xếp hạng tốp 50 – 100 thế giới.

Các ngành/chuyên ngành đào tạo: Ứng viên tham khảo các chuyên ngành đào tạo và 23 cơ sở IITs tham gia đào tạo tại website: Explore IITs - The Most Prestigious Institutes to Study PhD in India (asean-iit.in).

Học bổng:

- Sinh hoạt phí (bao gồm học phí và tiền ở): 31.000INR/tháng (~9.278.000VNĐ) trong 02 năm đầu tiên, 35.000INR/tháng cho giai đoạn còn lại. Tiền ở khác nhau giữa các cơ sở IIT tiếp nhận đào tạo, có thể tham khảo chi tiết trong các trang web riêng của mỗi IIT theo link trên;

- Kinh phí nghiên cứu hàng năm tối đa là 170.000INR;

- Thời gian hưởng học bổng tối đa: 05 năm.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Kết quả học tập toàn khóa: 6/10 hoặc 60% (các hệ điểm khác được quy đổi tương đương);

- Không yêu cầu chứng nhận năng lực tiếng Anh;

- Ít nhất có 02 thư giới thiệu.

Quy trình dự tuyển:

- Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại link: DIA (Doctoral-fellowship in India for ASEAN) (iitd.ac.in);

- Lựa chọn cơ sở IITs tiếp nhận đào tạo và ngành/chuyên ngành đào tạo trong thời gian dự tuyển trực tuyến;

- Thực hiện thủ tục tuyển sinh  của cơ sở IITs mà ứng viên đã lựa chọn (bao gồm các vòng sơ tuyển, lựa chọn ứng viên và phỏng vấn);

- Kết quả tuyển chọn ứng viên sẽ được công bố tại website của chương trình.

Thông tin tham khảo về chương trình: www.asean-iitd.in; https://youtu.be/B5wxQU715Ec; https://youtu.be/spL53Fso_Bs.

Liên hệ giải đáp về dự tuyển: Team DIA (email: aseaniitfellowship@gmail.com) và các IITs tại link: Contact Us - To Know More About ASEAN Fellowship Programme and How to Apply (asean-iit.in).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long