HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 02/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng KOICA đào tạo sau đại học

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo chương trình học bổng KOICA của Chính phủ Hàn Quốc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các cơ quan trực thuộc bộ, ngành.

Số lượng đề cử dự tuyển: 02 cán bộ/cơ quan

Hồ sơ dự tuyển:

1.     Công văn đề cử cán bộ dự tuyển của cơ quan (ứng viên liên hệ Ban Tổ chức cán bộ);

2.     Công hàm thông báo của Bộ NN&PTNT gửi đến Văn phòng KOICA;

3.     Các giấy tờ dự tuyển theo yêu cầu của phía Hàn Quốc (KOICA, trường đại học tiếp nhận và chương trình đào tạo).

Thời hạn đề cử cán bộ dự tuyển: Trước ngày 20/02/2023.

Thông tin liên hệ về đề cử: Chị Hồng Hạnh – Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ĐT: 0913542296).

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Trước ngày 28/02/2023.

Thông tin dự tuyển và nộp hồ sơ: Tài liệu hướng dẫn dự tuyển kèm theo Thông báo. Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ đến Văn phòng KOICA Việt Nam – Tầng 18, Tòa nhà Keangnam Landmark 72 Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên