HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 05/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng GKS đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc

      Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc và chịu sự quản lý của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo chương trình Học bổng của Chính phủ Hàn Quốc (Global Korea Scholarship) đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc.

Thời hạn dự tuyển: Trước 17h00 thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023 (quá thời hạn quy định, Văn phòng sẽ không nhận hồ sơ dự tuyển).

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam (Representative Office of the Division of Overseas Koreans Education in Vietnam, ĐT: (+84) 24- 3203- 2082, email: moe.kecvn@gmail.com, Tầng 7, tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin tuyển sinh, trường đại học tiếp nhận và hồ sơ dự tuyển: Ứng viên tham khảo tại website chương trình GKS: www.studyinkorea.go.kr hoặc website: kecvn.com. Ứng viên nên đọc kỹ 'Hướng dẫn tuyển sinh' để điền đầy đủ các nội dung bắt buộc và nộp đủ các giấy tờ liên quan (hồ sơ không đầy đủ có thể dẫn tới việc bị loại khỏi vòng sơ tuyển).

Lưu ý: Ứng viên có thể nộp hồ sơ dự tuyển thông qua Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam hoặc trường đại học Hàn Quốc thành viên của Chương trình học bổng GKS (theo website tuyển sinh của mỗi trường) nơi ứng viên có nguyện vọng được tiếp nhận đào tạo.

Thông tin tuyển sinh theo Chương trình học bổng GKS của ĐHQG Gyeongsang (Gyeongsang National University (GNU), Hàn Quốc): Ứng viên tham khảo tại website: Global Korea Scholarship(GKS). Thời hạn dự tuyển: Ngày 16/02/2023 – ngày 31/3/2023.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long