HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 09/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn dự tuyển

Học bổng cao học FGLP – ĐHQG Gyeongsang, Hàn Quốc

 

Ban Hợp tác quốc tế đã phát hành Thông báo số 07/TB-HTQT ngày 25/3/2021 về việc Đại học quốc gia Gyeongsang – Hàn Quốc thông báo cấp học bổng cao học FGLP (Future Global Leaders Project). Thông báo này được đăng tải tại link https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/hoc-bong-cao-hoc-fglp-dhqg-gyeongsang-han-quoc-51357 .

Hiện nay, ĐHQG Gyeongsang thông báo gia hạn dự tuyển đến ngày 09/4/2021.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng cập nhật thông tin đến cán bộ, sinh viên của Học viện./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long