HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 48 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng AYUSH 2020 - Ấn Độ

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng AYUSH 2020 cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học tại Ấn Độ.

Tên chương trình học bổng: AYUSH Scholarship Scheme (BIMSTEC & Non-BIMSTEC countries).

Số lượng học bổng: 50 suất.

Hướng dẫn dự tuyển chung:

          - Ứng viên từ đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có đơn dự tuyển học bổng AYUSH đăng tải trên cổng thông tin điện tử A2A;

          - Không nộp đơn muộn hơn thời hạn dự tuyển;

          - Không thay đổi chương trình đào tạo khi đã lựa chọn và nộp đơn dự tuyển;

          - Được phép lựa chọn 03 cơ sở đào tạo trong đơn dự tuyển;

          - Phân bổ trường đại học tiếp nhận theo nguyên tắc phục vụ cho những sinh viên đăng ký trước tùy thuộc vào khả năng của trường. Bộ chủ quản chương trình học bổng AYUSH sẽ chịu trách nhiệm phân bổ trường đại học khi không đáp ứng được đăng ký ban đầu của sinh viên;

          - Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh hoặc Hindi;

          - Bằng cấp tương đương đối với sinh viên quốc tế sẽ thu nộp về Bộ chủ quản chương trình học bổng AYUSH/ICCR từ Hiệp hội các trường đại học Ấn Độ (AIU);

          - Có quyền từ chối/xác nhận học bổng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo;

          - Không đề nghị chuyển trường một khi việc nhập học đã được xác nhận;

          - Không đề nghị chuyển trường trong thời gian học tập;

          - Không yêu cầu bảo hiểm sức khỏe/y tế đối với sinh viên nhận học bổng AYUSH;

          - Không có quy định về gia hạn học bổng;

          - Chi phí vé máy bay hạng phổ thông với hành trình ngắn nhất được cơ quan phụ trách của Ấn Độ gửi đến cho sinh viên vào thời điểm nhập học hoặc kết thúc chương trình đào tạo;

           - Sinh viên tự đặt vé máy bay và không có quy định về thanh toán vé máy bay;

          - Chi phí phòng thí nghiệm, hóa chất và các chi phí khác liên quan do sinh viên chịu trách nhiệm;

          - Không khuyến khích giải quyết các đề nghị liên quan đến người thân sinh viên như visa, chỗ ở;

          - Thanh toán khoản chi thuê nhà ở;

          - Không thanh toán các khoản chi ngoài định mức;

          - Các vấn đề khác không được nhắc đến trong hướng dẫn này sẽ do Bộ chủ quản chương trình học bổng AYUSH quyết định;

          - Sinh viên tuân thủ nghiêm túc các định mức được phê duyệt. Sinh viên vi phạm pháp luật như gây rối trật tự xã hội, bạo lực,…sẽ bị hủy học bổng và trục xuất về nước.

Tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển: Ứng viên tham khảo file kèm theo Thông báo này và được khuyến nghị tìm hiểu các thông tin tuyển sinh chi tiết trong website của trường đại học nơi sinh viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 31/7/2020.

Liên hệ và nộp hồ sơ: Ứng viên liên hệ nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Đại sứ quán Ấn Độ (Education and Scholarships Section, Embassy of India, Hanoi, 58-60 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam, Tel: 84-24-38244990, Email: scholarships.hanoi@mea.gov.in) và Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long