BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 08/TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

                                                                        

THÔNG BÁO

(V/v Hoãn tổ chức Lễ bế giảng - trao Bằng tốt nghiệp  

thạc sĩ K26 đợt 3 năm 2019)

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Thông báo số 90/TB-HVN về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ cho học viên cao học K26 đợt 3 năm 2019 (Tổ chức vào lúc 7h30 sáng thứ 6 ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường C – Nhà hành chính).

Thực hiện theo thông báo số 112/HVN-VP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hoãn tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng trên.

Học viện sẽ có thông báo sau về thời gian tổ chức lại Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ khóa 26 đợt 3 và các khóa khác.

Giám đốc Học viện thông báo để các đơn vị trực thuộc Học viện, cán bộ. viên chức và các học viên tốt nghiệp biết và thực hiện.                                                    

                                                                                                                                

Nơi nhận:

- Các khoa có HV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (5)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phan Xuân Hảo