BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 


Số: 1296 /TB-HVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Văn Khải

 

Theo thông báo ngày 08 tháng 7 năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Văn Khải với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”, ngành: Quản lý đất đai, mã số: 9 85 01 03 vào 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hoãn tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Khải, lịch bảo vệ cụ thể của nghiên cứu sinh sẽ được thông báo sau.

Học viện rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác của các đơn vị và cá nhân có liên quan!

 

 

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng, NCS, các đơn vị và cá nhân liên quan

- Thông tin trên website Học viện

- Lưu VT, QLĐT, NVP (5).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường