BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

____________________________

Số: 2431/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022-2023

 (Thông báo lần 2)

 

Theo các Thông báo số 2164/HVN-TCKT ngày 11/11/2022 và số 2357/HVN-TCKT ngày 08/12/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2022-2023, thời hạn nộp tiền học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Thể theo nguyện vọng của nhiều sinh viên và học viên, Học viện gia hạn thời gian thu học phí đến 16g00 ngày 22/12/2022 (SV, HV nộp tiền vào tài khoản cá nhân đến 16g00 ngày 22/12/2022). Sinh viên và học viên xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 2164/HVN-TCKT ngày 11/11/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đăng tải tại:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=407:2022-11-11-09-04-37&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Để đảm bảo quyền lợi và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên và học viên trong toàn Học viện, đề nghị những sinh viên, học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện nộp tiền học phí đúng thời hạn đã được thông báo (đến 16g00 ngày 22/12/2022). Sau thời hạn trên, Học viện tiến hành chốt danh sách thi kết thúc các học phần đợt 2, học kỳ I năm học 2022-2023 và những sinh viên, học viên chưa nộp học phí sau thời hạn này sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần, không được đăng ký học phần của học kì tiếp theo không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung