BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 50/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021


THÔNG BÁO

V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo lần 2) 

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 48/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học viên cao học khóa 30 nhập học đợt 2 năm 2021). Nhưng khi hết hạn nộp học phí (15/12), vẫn còn một số học viên do nhiều lý do chưa hoàn thành học phí và có mong muốn nộp học phí. Thể theo nguyện vọng của các học viên này, Học viện gia hạn lịch thu học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021 (thứ 2).

HV kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã SV).

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, HV xem chi tiết trong Thông báo 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2021-11-02-08-10-36&catid=34:thong-bao&Itemid=1.

Sau thời hạn trên (16 giờ 00 ngày 27/12/2021), học viên chưa nộp đủ học phí Học kì I sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần Học kì I năm học 2021 – 2022.

Đề nghị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

(đã kí)

PGS.TS. Phạm Văn Hùng