HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số:01/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v gia hạn bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023 (Đợt 2)

 

Căn cứ Công văn 3539/BHXH-QLT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023;

Học viện thông báo việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2023 như sau:

1. Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2023

Sinh viên có đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 có thẻ BHYT đã hết hạn.

Lưu ý: Sinh viên K67 không thuộc đối tượng đóng BHYT đợt này.

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

Mức 1: 8 tháng đối với sinh viên có thời gian đào tạo chính thức tính đến trước tháng 9/2023.

- Số tiền: 375.480 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: 08 tháng từ ngày 01/02/2023 - 30/09/2023

Mức 2: 11 tháng đối với sinh viên có thời gian đào tạo chính thức sau tháng 9/2023.

- Số tiền: 516.285 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: 11 tháng từ ngày 01/02/2023 - 31/12/2023

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương.

4. Thời gian gia hạn thu tiền: Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 16/01/2023

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Sinh viên cài đặt thẻ BHYT điện tử qua app VssID (hướng dẫn tại link: http://ctsv.vnua.edu.vn/thong-bao-vv-cai-dat-cai-dat-ung-dung-vssid-bhyt-dien-tu-790.html)

Lưu ý: Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn năm 2023 mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được kiểm tra và giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Dương Thành Huân