HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 20/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Dự tuyển học bổng GKS tham gia chương trình trao đổi sinh viên

kỳ thu năm 2022 của Đại học Kyungsung – Hàn Quốc

 

Đại học Kyungsung – Hàn Quốc thông báo khẩn mời dự tuyển học bổng GKS (Global Korea Scholarship) để tham gia Chương trình trao đổi sinh viên năm 2022 tại Hàn Quốc.

Số lượng đề cử: 02-03 sinh viên đại học.

Học bổng:

- Học phí 01 lần cho kỳ học;

- Chi phí phòng ở (01 lần): 200.000 KRW;

- Sinh hoạt phí hàng tháng: 500.000 KRW;

- Vé máy bay khứ hồi;

- Bảo hiểm y tế: 56.030 KRW/tháng (bảo hiểm y tế bổ sung do cá nhân chịu chi phí).

Thời hạn đề cử: Ngày 03/6/2022.

Nội dung đề cử: Tham khảo Nomination Sheet kèm theo.    

Hồ sơ đăng ký: 1) Nomination Sheet, 2) Bảng điểm chính thức bằng tiếng Anh (học lực đạt loại giỏi trở lên) do Ban Quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp.

Liên hệ giải đáp về chương trình: Sarah Cho (Cho, Seon Ah), Manager, Office of International Programs, International Affairs Department, Kyungsung University, Email : sarahcho@ks.ac.kr, Office : +82 (0)51-663-4062, Fax: +82 (0)51-663-4069.

Sinh viên gửi hồ sơ đăng ký đầy đủ (file Nomination sheet và scan màu bảng điểm) đến Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất ngày 02/6/2022 (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn, tel: 024 62617692) để Học viện làm thủ tục đề cử chính thức với phía bạn và hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long