BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 18/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2020

 

Căn cứ công văn số 2619/BHXH-BT ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (SV) năm học 2019 – 2020;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2020 như sau:

1.   Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2020

Sinh viên các khoá hiện chưa tham gia BHYT; Sinh viên có thẻ BHYT sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

v  Mức 1: 6 tháng đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

- Số tiền: 281.610 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2020 - 30/06/2020.

v  Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên còn thời gian đào tạo chính thức tại Học viện.

- Số tiền: 563.220 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2020.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 16/12/2019,

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Lưu ý: Tất cả sinh viên đã có thẻ BHYT còn hạn đã nộp minh chứng BHYT sẽ không phải đóng tiền trong đợt Thông báo này. Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn không có tên trong danh sách  hoặc không được quét tiền BHYT đề nghị báo lại ngay về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu VPHV, CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân