HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

_____________________

Số: 07 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học

Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2022-2023

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023 được ban hành theo văn bản số 1501/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ theo Kế hoạch tổ chức sự kiện “Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm VNUA 2022;

Căn cứ theo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 8 năm 2022;

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên điều chỉnh Thông báo số 07//TB-CTCT&CTSV ngày 8 tháng 8 năm 2022 như sau.

1) Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên từ khoá 66 trở về trước của khoa Công nghệ thực phẩm chuyển từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 sang ngày 27 tháng 8 năm 2022 (Phụ lục kèm theo).

2) Kính đề nghị khoa Công nghệ thực phẩm thông tin tới sinh viên khoa mình sự điều chỉnh này.

3) Kính đề nghị các Báo cáo viên tham gia chương trình lưu ý, phối hợp thực hiện tốt Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Khoa Công nghệ thực phẩm;

- Ban QLĐT;

- Các đơn vị có BCV tham gia;

- Sinh viên các khoá, QTM (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Giang Trung Khoa

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2022-2023

Ngày học

Thời gian

Địa điểm

Lớp, khóa, khoa

Số sinh viên

18/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Công nghệ thông tin: Các lớp K62 trở về trước; các lớp K63 trừ các lớp K63CNPMP, K63MMT do bận đi TTNN, các lớp K64 trừ các lớp K64ATTT, K64CNPM, K64HTTT do bận đi TTNN; các lớp K65 trừ lớp K65CNTTA do bận đi TTNN

400

Chiều

HTA-ND207

Khoa Công nghệ thông tin: Toàn bộ khóa K66

561

Tối

HTA-ND207

Khoa Thú y: Các lớp K62 trở về trước và văn bằng 2

600

19/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Thú y: Các lớp K63 trừ lớp K63TYK, K63TYL

588

Chiều

HTA-ND207

Khoa Thú y: K63TYK, K63TYL và các lớp K64

594

Tối

HTA-ND207

Khoa Thú y: Toàn bộ các lớp K65

556

20/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Thú y: Toàn bộ các lớp K66 và các lớp liên thông

650

Chiều

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: Các lớp K63 trở về trước; văn bằng 2; các lớp K64KDNNA, K64KEA, K64KEB, K64KEC, K64KED, K64KEKTA, K64KEKTB, K64KEKTP

584

Tối

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: Toàn bộ các lớp K64 còn lại và K65KEA, K65KEB

540

21/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: Các lớp K65KEC, K65KED, K65KEKTA, K65KEKTB, K65KEKTC, K65QLDLA, K65QTKDA, K65QTKDB, K65QTKDT

573

Chiều

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: Toàn bộ các lớp K65 còn lại và K66KEA, K66KEB, K66KEC,K66KED

572

Tối

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: K66KEE, K66KEF, K66KEG, K66KEKTA, K66KEKTB, K66KEKTC, K66KEKTD, K66LOGISA

532

 

22/08/2022

 

Sáng

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: K66LOGISB, K66QLDLA, K66QTKDA, K66QTKDB, K66QTKDC, K66QTKDD, K66QTKDT, K66QTMA

499

Chiều

HTA-ND207

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh: Toàn bộ các lớp K66 còn lại

474

Tối

HTA-ND207

Khoa Kinh tế & PTNN: Toàn bộ các lớp K64 và các khóa trở về trước

441

 

 

23/08/2022

 

 

Sáng

HTA-ND207

Khoa Kinh tế & PTNN: Toàn bộ các lớp K65

400

Chiều

HTA-ND207

Khoa Kinh tế & PTNN: Toàn bộ các lớp K66

465

Tối

HTA-ND207

Khoa Chăn nuôi: Cả khoa (chuyển sang tối 29/8)

623

24/08/2022

 

Sáng

HTA-ND207

Khoa Cơ điện: Toàn bộ các lớp K63 và các khóa trở về trước; các lớp K64CKCTM, K64CNCDTA

423

Chiều

HTA-ND207

Khoa Cơ điện: Toàn bộ các lớp K64 còn lại, các lớp K65

495

Tối

HTA-ND207

Khoa Cơ điện: Toàn bộ các lớp K66 và các lớp liên thông

478

25/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Khoa học XH: Cả Khoa

205

Chiều

HTA-ND207

Khoa Tài nguyên & Môi Trường: Cả khoa

536

Tối

HTA-ND207

Khoa Nông học: Cả Khoa

587

26/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Công nghệ sinh học: Cả khoa

532

Chiều

HTA-ND207

Khoa Sư phạm ngoại ngữ: Cả khoa

419

Tối

HTA-ND207

Khoa Thủy sản: Cả khoa

102

27/08/2022

Sáng

HTA-ND207

Khoa Công nghệ thực phẩm: Các lớp khóa cũ từ K63 trở về trước và K64CNTPA, K64CNTPB, K64CNTPC, K64CNTPD, K64CNTPE

508

Chiều

HTA-ND207

Khoa Công nghệ thực phẩm: Các lớp K64KDTPA, K64QLTP, và các lớp khóa K65

593

Tối

HTA-ND207

Khoa Công nghệ thực phẩm: Các lớp Khóa 66 còn lại và liên thông

459

Ghi chú: Sáng từ: 7h20’ -  11h30’, Chiều từ: 13h20’ -  17h30’, Tối từ: 17h50h’ -  22h00’

 BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

NĂM HỌC 2022-2023