HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

______________

Số:04/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày12 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Vv Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện như sau:

1.        Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học (danh sách cập nhật đến ngày 23/03/2022)

-    Sinh viên tra cứu theo file đính kèm:

-    Lưu ý: Để đạt Chuẩn đầu ra Tin học các bạn sinh viên bắt buộc phải đạt 2 mức: Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản và Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành. Các bạn đã đạt 1 trong 2 mức sẽ được đánh dấu X.

2.        Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua Fanpage Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/0961.174.239 (Ms.Lan).

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

Email:        vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại: 024 666 28 620 – 0388 312 226

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

LÊ NGỌC HƯỚNG