HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

Số: 198/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

_________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 2790/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của  Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả học tập năm học 2018-2019;

Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học năm học 2018-2019 vì lí do số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc vì quá thời gian đào tạo tối đa tại Học viện (tra cứu danh sách tại đây).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra kỹ thông tin cá nhân. Mọi thắc mắc sinh viên nộp đơn tại Ban Quản lý đào tạo (bàn số 6 phòng 121 - Nhà hành chính). Thời gian nộp đơn: trong giờ hành chính từ ngày 30/10/2019 đến trước 17 giờ ngày 11/11/2019.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự