HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

______________

Số: 01 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, ĐH bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 01 năm 2020

 

Căn cứ Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 01 năm 2020 của Ban Quản lý đào tạo;

Căn cứ danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy tháng 01 năm 2020 của các đơn vị chuyên môn,

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới các sinh viên thuộc diện đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 01 năm 2020 (danh sách đính kèm ) các nội dung sau:

(1). Sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trong Thông báo lần này phải hoàn thiện các thủ tục thanh toán ra trường theo quy định, có xác nhận của các đơn vị (theo mẫu đính kèm) hoặc nhận mẫu Phiếu thanh toán tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên (P.101-KTX A1 sinh viên).

(2). Sinh viên chỉ cần xin xác nhận của các đơn vị còn nợ. Đối với các đơn vị khác (không còn nợ), sinh viên xin xác nhận của Ban CTCT&CTSV tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên (P.101-KTX A1 sinh viên) để hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

(3). Sau khi hoàn thành các mục trong Phiếu thanh toán trước khi ra trường, sinh viên nộp tại Bàn số 9 – Phòng 121 – Nhà hành chính (Ban Quản lý đào tạo) để được nhận bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ 5 hàng tuần sau khi Lễ trao bằng được diễn ra.

(4). Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chủ động đến Phòng 104 - Nhà hành chính để nhận lại hồ sơ trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

(5). Sinh viên nhờ người thân lấy hộ phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được trao bằng (thẻ sinh viên, CMND)./.

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân