HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_________________

Số: 140 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

__________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO  

Danh sách Học viên được công nhận đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung – đợt thi tháng 6/2020

 

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-HVN ngày 06/02/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định tổ chức kỳ thi tiếng Anh trình độ B1 – Khung châu Âu;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-HVN ngày 08/04/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2432/QĐ-HVN ngày 15/07/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận Học viên đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung đợt thi tháng 6/2020.

Ban quản lý đào tạo thông báo:

- Danh sách sinh viên được được công nhận đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung – đợt thi tháng 6/2020 (tra cứu tại đây);

- Học viên có nhu cầu lấy Quyết định công nhận Học viên đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung đợt thi tháng 6/2020 phục vụ cho công việc cá nhân, đăng ký tại phòng 121 ban Quản lý đào tạo, nhà Hành chính, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

Nơi nhận:

- Học viên (website);

- Lưu ban QLĐT;

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Phan Xuân Hảo