BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________

Số :158 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 9 năm 2021


Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 9 năm 2021,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 29 trở về trước như sau:

a)     Trình độ: tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung

b) Thời gian

- Ôn thi (online): Từ ngày 17 – 23/09/2021

-  Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 25/09/2021

Chủ nhật ngày 26/09/2021

c/ Lệ phí

-   Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

-   Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1.   Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 29 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) gửi về địa chỉ mail: npdung@vnua.edu.vn và chuyển khoản lệ phí dự thi, ôn thi về tài khoản:

     + Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

     + Số tài khoản: 126 000 000 442

     + Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

     + Nội dung ghi: “mã HV”   “Họ và tên học viên”   “Số điện thoại“LP B1”

   Ví dụ:  29020304 Nguyễn Thị A 0935321369 LPB1

2.   Học viện đăng ký dự thi, ôn thi và chuyển khoản lệ phí xét tuyển trước 17h00 ngày 10/09/2021.

3.   Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 15/09/2021 và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 18/09/2021 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 29 trở về trước biết và đăng ký.

Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Phương Dung, điện thoại: 0935.582.686

 

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

KT TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo