BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số : 200 /TB - HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 10 năm 2020


Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 10 năm 2020,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 28 đợt 2 trở về trước như sau:

a) Trình độ: tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung

b) Thời gian:

- Ôn thi: chiều thứ sáu, tối thứ sáu và tối thứ bảy từ ngày 09/10/2020 đến 18/10/2020.

- Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày thứ 7, chủ nhật ngày 24,25/10/2020.

c/ Lệ phí

-  Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

-  Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1. Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 28 đợt 2 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) có xác nhận đã nộp lệ phí của Ban Tài chính và Kế toán (P108 – nhà Hành chính) gửi về Ban Quản lý đào tạo (Bàn 6 - P121 – nhà Hành chính) chậm nhất là 17h00 ngày 14/10/2020.

2. Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 25/09/2020  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 16/10/2020 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 28 đợt 2 trở về trước biết và đăng ký.

 

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (16).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo