HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 15/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Cuộc thi viết tiểu luận học thuật Hàn Quốc - Đông Nam Á

 

Đại học quốc gia Pukyong (Pukyong National University - PKNU) – Hàn Quốc thông báo phối hợp Trung tâm Hàn Quốc – Đông Nam Á (ASEAN – Korea Center, viết tắt là AKC) tổ chức Cuộc thi viết tiểu luận học thuật Hàn Quốc – Đông Nam Á (ASEAN – Korea Academic Essay Contest) do Ban Thư ký Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á tài trợ.

Chủ đề: Way Forward to Enhance ASEAN-Korea Relations in the Comprehenship Strategic Partnership (CSP) Era.

Đối tượng tham dự cuộc thi: Sinh viên các bậc đại học và sau đại học.

Tiêu chuẩn:

- Tham dự cuộc thi với tư cách cá nhân;

- Viết đề xuất bằng tiếng Anh;

- Được giáo sư hướng dẫn đề cử;

- Chỉ những sinh viên có đề xuất được lựa chọn mới được tham dự cuộc thi và được cấp chứng nhận tham gia cuộc thi.

Giải thưởng:

          - 02 giải đặc biệt: Tham quan đất nước Hàn Quốc, 01 phần quà tặng từ Ban Thư ký Đông Nam Á (dự kiến), được trình bày tiểu luận đạt giải tại Hội thảo thường niên KASEAS 2024 tại PKNU;

          - 02 giải xuất sắc: 1.000.000 won;

          - 02 giải khuyến khích: 500.000 won.

Quy trình xét tuyển dự kiến:

          - Thời hạn nộp đề xuất: Muộn nhất 16h00 ngày 22/4/2024

          - Sơ tuyển: Ngày 23/4/2024 – ngày 10/5/2024

          - Thông báo các đề xuất được lựa chọn đến hộp thư điện tử của sinh viên:  Ngày 14/5/2024

          - Thời hạn nộp bài tiểu luận: Ngày 07/7/2024

          - Xét chọn tiểu luận: Ngày 09/7/2024 – ngày 02/8/2024

          - Thông báo kết quả xét chọn tiểu luận đến hộp thư điện tử của sinh viên:  Ngày 07/8/2024

          - Trao giải, trình bày tiểu luận tại Hội thảo của PKNU: Ngày 31/8/2024 (dự kiến)

          - Tham quan Hàn Quốc: Cuối tháng 8 – đầu tháng 9/2024 (dự kiến).

Thông tin tham khảo chi tiết về cuộc thi: Các tài liệu được tải từ website https://www.aseankorea.org/eng/board/9/56487/board_view.do?&pageSize=5&listType=list&bdOpenYn=Y&viewYn=Y bao gồm: i) Hướng dẫn chung, ii) Hướng dẫn viết tiểu luận, iii) Mẫu dự tuyển và cam kết, iv) Mẫu thư đề cử.

Lưu ý:

- Mọi yêu cầu được gửi qua Google form theo hướng dẫn trong tài liệu;

- Liên hệ giải đáp thông tin: Email: essay@aseankorea.org.

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu đào tạo quan tâm dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên