BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 866/HVN-TCKT

V/v cung cấp thông tin mã số thuế

thu thập cá nhân đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

         

Kính gửi:    - Trưởng các đơn vị

                     - Cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ thanh toán kinh phí

 

Theo quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất như tiền lương, tiền công phải kê khai thuế (có mã số thuế) để thực hiện kê khai quyết toán, nộp thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trách nhiệm đối với đơn vị chi trả thu nhập là phải thực hiện thu thuế, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật thuế đối với các khoản chi trả thu nhập cho cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của đơn vị (bao gồm các khoản thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần chi trả). Vì vậy, để đảm bảo có đủ thông tin cho việc kê khai thuế TNCN của Học viện và đảm bảo quyền lợi cho cá nhân được chi trả thu nhập tại Học viện (cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN), Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thanh toán kinh phí trong Học viện thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị (Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban chức năng, các trung tâm) và chủ nhiệm đề tài, dự án là đầu mối khi thực hiện ký kết hợp đồng (thỉnh giảng, thuê khoán chuyên môn, thuê khoán công việc, sản phẩm,...), mời tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án, tham gia coi thi, chấm thi,... với các cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện (bao gồm cả cá nhân do đơn vị tự chi trả thu nhập) cần phải:

- Cung cấp đầy đủ thông tin mã số thuế và số căn cước công dân của cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện (trên bảng kê thanh toán có thông tin mã số thuế cá nhân; nộp kèm với chứng từ thanh toán bản in mã số thuế cá nhân trên webside của cơ quan thuế - có hướng dẫn in mã số thuế cá nhân kèm theo).

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp khi thực hiện thanh toán.

2. Đối với cá nhân được chi trả thu nhập không có mã số thuế, ngoài việc phải cung cấp số căn cước công dân còn cần phải thực hiện cam kết với Học viện về việc cá nhân được chi trả thu nhập không có mã số thuế và không yêu cầu cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (có Mẫu cam kết kèm theo).

3. Học viện (Ban Tài chính và Kế toán) sẽ tạm dừng thanh toán thu nhập cho cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện cho đến khi cá nhân cung cấp đầy đủ thông tin theo các yêu cầu trên.

Công văn này thay cho Thông báo số 12/TB-TCKT ngày 22/3/2018 về việc cung cấp thông tin mã số thuế TNCN đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện.

Để thực hiện đúng quy định pháp luật thuế TNCN và đảm bảo quyền lợi cho cá nhân được chi trả thu nhập, Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung Văn bản này tới tất cả các cá nhân được chi trả thu nhập, các chủ nhiệm đề tài, dự án và cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh toán tại đơn vị để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên (để triển khai);

- Giám đốc và các Phó GĐ (để b/c);

- Lưu VPHV, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TCKT

 

 

 

 

Trần Quang Trung

 

 

 


               BỘ NÔNG NGHIỆP                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

             

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên tôi là:........................................................................................................................................

Số CCCD:...................................... Ngày cấp:..................... Nơi cấp ............................................

Số điện thoại:..................................................................................................................................

Nội dung công việc thực hiện: .......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Tôi cam kết, hiện tại tôi không có mã số thuế thu nhập cá nhân và không yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế trên khoản thuế thu nhập đơn vị đã chi trả cho tôi.

            Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                    Ngày       tháng        năm

                                                                                                      NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

                                                                                                                (Ký, họ và tên)

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Cách tra cứu và in MST cá nhân

Cách tra cứu và in MST cá nhân :  Tra cứu mã số thuế à Thông tin về người nộp thuế TNCN à Nhập số CMTND/CCCD hoặc Mã số thuế à Nhập mã xác nhận à In bản in