THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp học phần tại khu giảng đường B ngày từ ngày 23/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Căn cứ vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa một số phòng học tại khu Giảng đường B, Ban Quản lý đào tạo thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu từ tiết 1 đến tiết 14 tại giảng đường B từ ngày 23/10/2020 đến ngày 30/10/2020 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Mã HP

Tên

HP

Nhóm

Lớp

Phòng cũ

Sĩ Số

Tuần 7

Phòng mới

tuần 7

(Ngày 23/10/

2020)

Tuần 8

Phòng mới

tuần 8

(Ngày 26 - 30/10/

2020)

Mã GV

Họ và tên

2

1

3

MT03066

MT& lợi thế cạnh tranh của DN

3

K62KEC

B.310

90

 

 

x

ND411

QMT11

Trần Công Chính

2

1

3

CD02301

Kỹ thuật nhiệt

5

K64CNTPE

B.308

65

 

 

x

ND410

TBI08

Phạm Đức Nghĩa

2

1

3

ML03027

Luật kinh tế

2

K64PTNTA...

B.302

46

 

 

x

ND409

PHL05

Nguyễn Thị Ngân

2

1

3

KT02011

Toán kinh tế

5

K64QTKDB

B.307

30

 

 

x

ND408

KTL22

Bùi Văn Quang

2

1

3

KTE02014

Kinh tế vĩ mô đại cương

1

K63QTKDT

B.305

26

 

 

x

E303

KT007

Trần Đức Trí

2

4

2

TH01011

Toán cao cấp

4

K64CNTPD

B.310

90

 

 

x

ND106

TOA09

Nguyễn Minh Tâm

2

4

2

CD02301

Kỹ thuật nhiệt

2

K64CNTPB

B.308

66

 

 

x

ND305

TBI08

Phạm Đức Nghĩa

2

4

2

KQ02005

Kế toán quản trị

12

K62KDNN...

B.302

49

 

 

x

ND401

KEQ03

Nguyễn Thị Thùy Dung

2

4

2

KQ01211

Quản trị học

1

K64QLNLA

B.305

37

 

 

x

ND402

QKT17

Nguyễn Thị Thu Trang

2

4

2

PNH03092

Nhập môn ngành Nông nghiệp

1

K65NNA

B.307

7

 

 

x

A207

CTH10

Nguyễn Mai Thơm

2

6

5

ITC03005

Phát triển ứng dụng web cơ bản

2

TINHOC5

B.103

35

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

MTI12

Vũ Thị Lưu

2

6

3

TH03202

Quản lý phiên bản phần mềm

1

K64CNTTA

B.310

53

 

 

x

ND410

MTI15

Phạm Thị Lan Anh

2

6

3

TY03016

V.sinh ATTP nguồn gốc động vật

2

K61TYB

B.305

26

 

 

x

ND306

COD06

Hoàng Minh Đức

2

6

3

ML01006

Lịch sử văn minh thế giới

2

K64ENGC...

B.302

25

 

 

x

QS101

NLM07

Đỗ Thị Hạnh

2

6

3

CP03016

Bảo quản thực phẩm

2

K62CNTPB

B.307

25

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CNS02

Vũ Thị Kim Oanh

2

7

2

CP02014

Hóa sinh thực phẩm

2

K64CNTPB

B.308

65

 

 

x

ND411

HSC06

Lại Thị Ngọc Hà

2

9

2

QL03052

Hệ thống thông tin đất đai

1

K62QLDDA

B.308

57

 

 

x

QS102

TTD06

Phạm Văn Vân

2

9

2

KTE01008

Kỹ năng lãnh đạo &ra qđịnh

3

K63ENGB...

B.302

43

 

 

x

QS103

KDT08

Nguyễn Tuấn Sơn

2

9

2

ML03004

Xã hội học giáo dục

1

K63XHHA

B.307

21

 

 

x

QS105

NLM08

Lê Văn Hùng

2

9

2

KT03082

Kinh tế&quản lý chất thải

1

K62KTMT

B.305

18

 

 

x

QS106

KTM08

Đỗ Thị Diệp

3

1

5

ITC03002

CNTT ứng dụng trong KT-XH

5

TINHOC2

B.102

35

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KTL08

Lê Khắc Bộ

3

1

3

TY02012

Dược liệu thú y

4

K63TYD

B.308

79

 

 

x

ND309

NCH07

Nguyễn Thị Thanh Hà

3

1

3

CD02502

Kỹ thuật đo (+BTL)

1

K64CKCTM...

B.305

32

 

 

x

ND302

KLS03

Phạm Thị Hằng

3

1

3

PKT03009

PP ngh.cứu cho quản lý KTPTNT

1

K63PTNTP

B.208

28

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KDT05

Hồ Ngọc Ninh

3

1

3

CP03009

Công nghệ lạnh và lạnh đông

1

K62CNTPA

B.310

21

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TBI05

Hoàng Xuân Anh

3

4

2

MT01008

Sinh thái môi trường

5

K64QLTP

B.310

83

 

 

x

ND408

STN10

Nguyễn Tuyết Lan

3

4

2

KQ03217

PP NCKH trong quản trị KD

3

K63KDTPB

B.308

44

 

 

x

ND405

QKT08

Nguyễn Hải Núi

3

4

2

KD02006

Quản trị học

1

K62ENGA...

B.307

42

 

 

x

ND305

QKT14

Phạm Hương Dịu

3

4

2

CD03206

Máy canh tác 1

1

K61CKCTM...

B.305

21

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

MNN07

Lương Thị Minh Châu

3

4

2

PKT03017

Thống kê kinh tế nông nghiệp

1

K63PTNTP

B.302

15

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KTL01

Nguyễn Thị Thu Huyền

3

6

5

ITC03004

Thiết kế đồ họa máy tính

4

TINHOC4

B.103

36

 

 

x

ND206

MTI15

Phạm Thị Lan Anh

3

6

3

MT02002

Quản lý chất thải nguy hại

1

K62KHMTA

B.310

62

 

 

x

E102

QMT06

Nguyễn Thị Bích Hà

3

6

3

KQ03316

Kế toán ngân hàng

2

K62KEB

B.308

41

 

 

x

ND402

BKT10

Nguyễn Thị Hải Bình

3

6

3

SN02048

Viết 3

5

K64ENGE

B.302

29

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NN029

Nguyễn Thị Thu Thủy

3

6

3

TS03310

Chẩn đoán bệnh động vật TS

1

K63BHTS...

B.305

27

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NTS13

Trương Đình Hoài

3

6

3

PKQ03315

Phân tích báo cáo kế toán

1

K63KEKTP

B.307

16

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KEQ05

Ngô Thị Thu Hằng

3

9

2

SN00010

Tiếng Anh bổ trợ

54

K65CNTYA...

B.310

69

 

 

x

ND401

NN028

Nguyễn Thị Ngọc Thu

3

9

2

CD03355

Kết cấu ô tô

2

K63CNKTOB

B.308

59

 

 

x

ND403

DLU07

Đặng Tiến Hòa

3

9

2

KT03044

Quy hoạch và bố trí dân cư

1

K62KTPT

B.305

28

 

 

x

ND405

PTN14

Quyền Đình Hà

3

9

2

SN02043

Ngữ pháp

5

K64ENGE

B.302

28

 

 

x

ND406

NN029

Nguyễn Thị Thu Thủy

3

9

2

ML03001

Xã hội học nông thôn

1

K64XHHA

B.307

22

 

 

x

ND408

XHH05

Nguyễn Minh Khuê

4

1

5

ITC03005

Phát triển ứng dụng web cơ bản

6

TINHOC5

B.103

35

 

 

x

ND404

CNP07

Hoàng Thị Hà

4

1

3

KQ01217

Tâm lý quản lý

18

K65KDTPA

B.310

47

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QKT20

Nguyễn Thị Kim Oanh

4

1

3

KQ03216

Quản trị SX & tác nghiệp

2

K63MKT

B.302

38

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QKT13

Trần Thị Thanh Huyền

4

1

3

SN02047

Đọc 3

3

K64ENGC

B.308

29

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NN010

Trần Thu Trang

4

1

3

MTE01003

Hóa hữu cơ 1

1

K64KHCTT

B.305

18

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

HOA21

Nguyễn Thị Hiển

4

1

3

RQ01003

Khí tượng Nông nghiệp

1

K64NNA

B.307

14

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

STN07

Nguyễn Thị Bích Yên

4

4

2

ML01005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

K63CNTPC

B.308

90

 

 

x

QS106

TTH04

Nguyễn Đắc Dũng

4

4

2

KQ03378

Quản trị doanh nghiệp TP

2

K63KDTPB

B.310

60

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QKT18

Đoàn Thị Ngọc Thúy

4

4

2

TY03040

Bệnh truyền lây giữa đv&người

1

K61TYA

B.307

25

 

 

x

C203

COD02

Phạm Hồng Ngân

4

4

2

PKQ03338

Kế toán thương mại dịch vụ

1

K63KEP

B.305

25

 

 

x

C204

BKT09

Lê Thị Minh Châu

4

4

2

CD03719

Kinh tế điện

1

K61HTD

B.208

15

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

HTD02

Phạm Thị Lan Hương

4

6

5

PSN02008

Kỹ năng mềm

1

K63CNPMP

B.307

16

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TLY09

Trần Thị Thanh Tâm

4

6

3

KQ03307

Thị trường chứng khoán

2

K62KEB

B.310

36

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TCH09

Nguyễn Thị Hương

4

6

3

KQ03316

Kế toán ngân hàng

1

K62KEA

B.308

24

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

BKT10

Nguyễn Thị Hải Bình

4

6

3

KTE02013

Kinh tế vi mô đại cương

1

K63KHCTT

B.305

19

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KT008

Thái Thị Nhung

4

9

2

MT03066

MT&lợi thế cạnh tranh của DN

1

K62KEA

B.208

89

 

 

x

ND309

QMT04

Lương Đức Anh

4

9

2

NH03046

Ng.lý&PP chọn giống cây trồng

1

K63BVTVA

B.308

80

 

 

x

ND408

DTC12

Nguyễn Tuấn Anh

4

9

2

CN03510

Hệ thống nông nghiệp

2

K63CNTYB

B.310

52

 

 

x

QS101

CNK16

Vũ Đình Tôn

4

9

2

NH03090

Trồng trọt cơ bản

2

K64KTNNA

B.302

48

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CTH10

Nguyễn Mai Thơm

4

9

2

CPE02001

Hóa sinh đại cương

1

K63KHCTT

B.110

19

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

HSC05

Nguyễn Hoàng Anh

4

9

2

CP03071

Kiểm soát ngộ độc thực phẩm

1

K62QLTP

B.305

15

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QTP05

Nguyễn Vĩnh Hoàng

5

1

5

ITC03005

Phát triển ứng dụng web cơ bản

7

TINHOC5

B.103

35

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CNP07

Hoàng Thị Hà

5

1

3

CD00006

Vẽ kỹ thuật

4

K64CNTPD

B.308

86

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CHO16

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

5

1

3

CP03053

Bảo quản chế biến NS đại cương

2

K64KTNNA

B.305

18

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CNS08

Hoàng Thị Minh Nguyệt

5

1

3

MTE01001

Hóa học đại cương 1

1

K64KHCTT

B.307

17

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

HOA18

Hán Thị Phương Nga

5

1

3

KTE03051

Quản lý ngân sách Nhà nước

1

K62KTTCE

B.302

14

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KNN13

Lưu Văn Duy

5

2

2

KQ03307

Thị trường chứng khoán

3

K62KEC

B.310

30

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TCH09

Nguyễn Thị Hương

5

4

2

KQ01217

Tâm lý quản lý

11

K64KTA

B.310

90

 

 

x

ND309

QKT20

Nguyễn Thị Kim Oanh

5

4

2

TY03013

Kiểm nghiệm thú sản

5

K61TYE

B.307

29

 

 

x

CD-6

COD08

Dương Văn Nhiệm

5

4

2

CN03503

Chăn nuôi gia cầm

2

K62CNTYB

B.305

25

 

 

x

C106

CNK06

Hoàng Anh Tuấn

5

4

2

SN03060

Biên Dịch

3

K63ENGC

B.302

23

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NN009

Trần Thị Tuyết Mai

5

4

2

TY03023

Phẫu thuật ngoại khoa thú y

5

K62TYE

B.308

19

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NGS11

Đỗ Thị Kim Lành

5

6

5

ITC03004

Thiết kế đồ họa máy tính

3

TINHOC4

B.103

35

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

MTI15

Phạm Thị Lan Anh

5

6

3

KQ03327

Quản trị kênh phân phối

1

K63KDTPA

B.208

72

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QKT17

Nguyễn Thị Thu Trang

5

6

3

KQ03114

Thị trường và giá cả

2

K64KDNNA...

B.308

60

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

MKT06

Trần Thị Thu Hương

5

6

3

KT03010

Kinh tế nguồn nhân lực

1

K62KHDT...

B.307

52

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KTM16

Nguyễn Mạnh Hiếu

5

6

3

TY03014

Vệ sinh thú y 1

3

K62TYC

B.310

50

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

COD09

Cam Thị Thu Hà

5

6

3

KDE03011

Quản trị nguồn nhân lực

1

K63QTKDT

B.302

24

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QKT04

Nguyễn Quốc Chỉnh

5

6

3

PKT03011

Kỹ năng lãnh đạo&ra quyết định

1

K62PTNTP

B.305

18

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KDT04

Tô Thế Nguyên

5

9

2

CD03357

CN bảo trì&sửa chữa ô tô

1

K63CNKTOA

B.310

55

 

 

x

ND406

KLS11

Nguyễn Hữu Hưởng

5

9

2

KT03023

Quản lý nhà nước về kinh tế

1

K62KHDT...

B.305

42

 

 

x

ND410

KNN04

Nguyễn Thanh Phong

5

9

2

TH02032

Phân tích số liệu

4

K64CNOTOA

B.302

21

 

 

x

E304

TOA21

Nguyễn Hà Thanh

5

9

2

SN03060

Biên Dịch

2

K63ENGB

B.307

20

 

 

x

E305

NN009

Trần Thị Tuyết Mai

6

1

5

ITC03003

CNTT ứng dụng trong QL TN-MT

1

TINHOC3

B.102

35

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

 

CNP05

Phan Trọng Tiến

6

1

3

ML01002

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

1

K62CKCTM...

B.208

92

x

ND 305

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NLM16

Lê Thị Kim Thanh

6

1

3

TH03106

Lập trình hướng đối tượng

1

K64CNPM

B.308

80

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CNP02

Ngô Công Thắng

6

1

3

MT02040

Phân tích thực phẩm

1

K64QLTP

B.310

75

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

HOA25

Vũ Thị Huyền

6

1

3

NH03056

Nuôi ong mật

2

K63KHCTA

B.102

50

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CTU09

Phạm Hồng Thái

6

1

3

KT03027

Phát triển nông thôn

1

K62KTNNA

B.210

33

x

B.309

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

PTN19

Nguyễn Thị Thu Phương

6

1

3

MT01008

Sinh thái môi trường

4

K63CNTPC...

B.305

27

x

C103

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

STN13

Nguyễn Thu Thùy

6

1

3

TY03023

Phẫu thuật ngoại khoa thú y

6

K62TYF

B.110

25

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NGS11

Đỗ Thị Kim Lành

6

1

3

PCD03022

KT bảo trì và sửa chữa máy TP

1

K61KTCKP

B.307

17

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KLS09

Tống Ngọc Tuấn

6

1

3

QL02006

Địa chất môi trường

1

K64KHMTA...

B.302

12

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KHD05

Cao Việt Hà

6

4

2

CP03057

Công nghệ chế biến rau quả

4

K63CNTPD

B.208

72

x

B.304

 

TPD02

Trần Thị Nhung

6

4

2

CD02301

Kỹ thuật nhiệt

2

K64CNTPB

B.310

66

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TBI08

Phạm Đức Nghĩa

6

4

2

KT01003

Kỹ năng QL & làm việc nhóm

1

K64KTTCA...

B.308

61

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

 

PTN12

Nguyễn Thị Phương

6

4

2

KT01003

Kỹ năng QL & làm việc nhóm

1

K64KTTCA...

B.308

61

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

PTN12

Nguyễn Thị Phương

6

6

5

ITC03002

CNTT ứng dụng trong KT-XH

8

TINHOC2

B.102

35

x

ND205

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KTL08

Lê Khắc Bộ

6

6

5

ITC03005

Phát triển ứng dụng web cơ bản

8

TINHOC5

B.103

35

x

ND308

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

CNP07

Hoàng Thị Hà

6

6

3

MT02011

Quản lý môi trường

10

K64CNTPE

B.308

90

x

ND302

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QMT02

Cao Trường Sơn

6

6

3

KQ03307

Thị trường chứng khoán

1

K62KEA

B.310

59

x

ND301

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

TCH06

Lê Thị Thanh Hảo

6

6

3

PKT01003

Nguyên lý kinh tế vi mô, vĩ mô

3

K65RHQA

B.108

29

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KT006

Đoàn Bích Hạnh

6

6

3

RQ02014

Phân tích kinh tế

1

K64RHQA

B.110

27

 

 

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

KEQ02

Lê Thanh Hà

6

6

3

TY03018

Bệnh chó, mèo

2

K61TYB

B.307

26

x

C100

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

NGS02

Nguyễn Đức Trường

6

6

3

KDE02004

Marketing CB-UD trong NN

1

K63QTKDT

B.302

24

x

B.204

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

MKT06

Trần Thị Thu Hương

6

6

3

ML02014

Các lý thuyết XH học hiện đại

1

K64XHHA

B.210

22

x

B.202

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

XHH02

Nguyễn Thị Diễn

6

6

3

KDE04030

Thị trường hàng hóa

1

K62QTKDT

B.305

17

x

C206

x

C206

MKT12

Đặng Thị Kim Hoa

6

6

3

CP03035

Công nghệ lên men thực phẩm

2

K62CNTPA

B.208

13

x

A207

x

GV, SV

NGHỈ DẠY

VÀ HỌC

QTP01

Nguyễn Thị Thanh Thủy

6

9

2

TH01025

Phương pháp tính

2

K64CNTTA

B.310

47

x

E401

 

TOA27

Nguyễn Hữu Hải

6

9

2

KDE03011

Quản trị nguồn nhân lực

1

K63QTKDT

B.307

24

x

E403

x

ND410

QKT04

Nguyễn Quốc Chỉnh

6

9

2

SN01042

Ngoại ngữ 2-2 (Tiếng Trung)

1

K64ENGA

B.305

22

x

E205

x

E205

NN024

Lê Thị Hồng Lam

6

9

2

KT03080

KT&QL TN không thể tái tạo

1

K62KTMT

B.302

19

x

E305

x

E401

KTM09

Trần Thị Thu Trang

6

9

2

MT01002

Hóa hữu cơ

8

K65BHTSA...

B.310

60

 

 

x

ND409

HOA01

Đoàn Thị Thúy ái

 

Đối với các ca học chưa bố trí được phòng học thay thế, giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập. Các lớp học phần được nghỉ học, giảng viên và sinh viên chủ động có kế hoạch học bù và đề nghị cấp giảng đường theo hướng dẫn đăng ký giảng đường bằng QR. 

Ban Quản lý đào tạo thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tổ giảng đường VPHV;

-Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( đã ký)

Nguyễn Quang Tự