HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 241 / TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp học phần tại khu giảng đường B chiều ngày 21/10/2020

 

Căn cứ vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa một số phòng học tại khu Giảng đường B, Ban Quản lý đào tạo thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu từ tiết 6 đến tiết 11 tại giảng đường B ngày 21/10/2020 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

Thứ

Tiết BĐ

Số tiết

Mã HP

Tên HP

Nhóm

Lớp

Sĩ số

Phòng cũ

Phòng mới

Họ tên GV

4

6

3

TH03113

Linux &

phần mềm

nguồn mở

01

K63ATTT

34

B.103

E405

Lê Thị

Minh Thùy

4

6

3

CP03058

Công nghệ

chế biến sữa

03

K62CNTPC

25

B.108

GV, SV

nghỉ học

Nguyễn

Đức Doan

4

6

3

KTE02013

Kinh tế

vi mô

đại c­ơng

01

K63KHCTT

19

B.110

GV, SV

nghỉ học

Thái Thị

Nhung

4

6

3

TY03051

Bệnh truyền

nhiễm thú y 1

05

K62TYE

75

B.208

ND105

Đặng

Hữu Anh

4

6

3

TY02009

Nấm và

bệnh do

nấm gây ra

06

K63TYF

63

B.209

E202

Nguyễn

Bá Hiên

4

6

3

ML03001

Xã hội học

nông thôn

01

K64XHHA

22

B.210

GV, SV

nghỉ học

Nguyễn

Minh Khuê

4

6

3

SN01044

Nghe 1

03

K65ENGC

27

B.302

E303

Nguyễn T

Kim Quế

4

6

5

PSN02008

Kỹ năng mềm

01

K63CNPMP

16

B.307

E305

Trần Thị

Thanh Tâm

4

6

3

KQ03316

Kế toán

ngân hàng

01

K62KEA

24

B.308

B.306

Nguyễn Thị

Hải Bình

4

6

3

KQ03307

Thị tr­ờng

chứng khoán

02

K62KEB

36

B.310

E302

Nguyễn

Thị H­ơng

4

7

2

PNH03092

Nhập môn ngành

Nông nghiệp

01

K65NNA

7

B.305

GV, SV

nghỉ học

Nguyễn

Mai Thơm

4

9

2

SN01042

Ngoại ngữ 2-2

(Tiếng Trung)

02

K64ENGB

28

B.103

E303

Lê Thị

Hồng Lam

4

9

2

MT01004

Hóa phân tích

15

K65CNTYC

73

B.108

ND305

Vũ Thị

Huyền

4

9

2

CPE02001

Hóa sinh

đại cương

01

K63KHCTT

19

B.110

E304

Nguyễn

Hoàng Anh

4

9

2

MT03066

MT & lợi

thế cạnh

tranh của DN

01

K62KEA

89

B.208

ND301

L­ơng

Đức Anh

4

9

2

KT03029

Giới và

phát triển

01

K62KTPT

34

B.210

E301

Nguyễn

Thị Ph­ương

4

9

2

NH03090

Trồng trọt

cơ bản

02

K64KTNNA

48

B.302

E202

Nguyễn

Mai Thơm

4

9

2

NH03046

Ng.lý & PP

chọn giống

cây trồng

01

K63BVTVA

80

B.308

ND303

Nguyễn

Tuấn Anh

4

9

2

TY03023

Phẫu thuật

ngoại khoa

thú y

04

K62TYD

25

B.310

E305

Nguyễn

Hoài Nam

 

Đối với các ca học chưa bố trí được phòng học thay thế giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập. Các lớp học phần được nghỉ học, Giảng viên  và sinh viên chủ động có kế hoạch học bù và đề nghị cấp giảng đường theo hướng dẫn đăng ký giảng đường bằng QR. 

Ban Quản lý đào tạo thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tổ giảng đường VPHV;

-Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( đã ký)

Nguyễn Quang Tự