HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 07/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên kỳ thu năm 2022

của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chonnam – Hàn Quốc thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ thu năm 2022. Sinh viên có cơ hội được nhận học bổng (CNU Merit Scholarship, CNU Best Partner Scholarship, Global Korea Scholarship). Thông tin chương trình: Sinh viên tham khảo thông tin cụ thể tại http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteId=international&menuUIType=tab  

Số lượng đề cử: 05 sinh viên.

Thời hạn đề cử: Ngày 30/4/2022.

Nội dung đề cử: Nomination Sheet kèm theo.    

Thời gian dự tuyển: Ngày 20/5 - 30/5/2022. Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến.

Hồ sơ dự tuyển: Sinh viên điền mẫu đơn dự tuyển trực tuyến kèm theo đăng tải các giấy tờ sau đây: 1) Ảnh quy chuẩn làm hộ chiếu, 2) Trang thông tin hộ chiếu, 3) Bảng điểm chính thức bằng tiếng Anh do Ban Quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp.

Liên hệ giải đáp về chương trình: Ms. Byeol Jeon, Coordinator for Students

Exchange Program (ASEAN), Office of International Affairs, Chonnam National University, 77 Yongbong-ro, Buk-gu, Gwangju, 61186 South Korea, tel: +82-62-530-1272, email: jeonbeyl@jnu.ac.kr.

Hồ sơ đề cử và dự tuyển: Sinh viên gửi file đăng ký đề cử đã điền thông tin đầy đủ (Nomination sheet) và file scan hồ sơ đề cử của mình đến Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất 01 tuần trước thời hạn đề cử nêu trên (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn, tel: 024 62617692) để Học viện làm thủ tục đề cử chính thức với phía bạn và hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long