HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 10/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

 V/v Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Thu 2023- ĐHQG Chung Hsing, Đài Loan

 

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Thu năm học 2023.

1. Số lượng sinh viên: tối đa 04 sinh viên (theo Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa 02 Trường).

2. Thời gian học tập: tháng 9/2023 - tháng 01/2024.

3. Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí (không bao gồm chi phí bảo hiểm và phòng ở);

- Sinh hoạt phí (căn cứ theo ngân sách của chương trình và chất lượng dự tuyển của sinh viên).

4. Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Kết quả học tập trung bình từ 2.80 trở lên;

- Biết tiếng Anh/Trung.

5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 02/4/2023. Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình tham khảo thông tin cần cung cấp cho việc đề cử tại website: https://forms.gle/YnKV7pAy8vrovJKBA và đăng ký thông tin cá nhân với Ban Hợp tác quốc tế (HTQT) theo biểu mẫu gửi kèm (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 24/3/2023.

6. Thời hạn dự tuyển: Sinh viên hoàn thành hồ sơ dự tuyển từ ngày 06/4/2023 đến ngày 20/4/2023 theo hướng dẫn của phía bạn.

7. Thông tin chi tiết chương trình: https://oiaapply.nchu.edu.tw/inquire/index_exchange.jsp

8. Hồ sơ dự tuyển: Phòng Quan hệ quốc tế của NCHU sẽ gửi tài liệu hướng dẫn cho sinh viên sau khi nhận được đề cử từ Học viện:

- Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe, Africa):  yccheng@nchu.edu.tw

- Ms. Eva Lin (Asia and Oceania): eva0627@dragon.nchu.edu.tw

- Ms. Tina Hsu (America and Mainland China): tinahsu@dragon.nchu.edu.tw.

9. Thông tin cập nhật về COVID-19: https://www.cdc.gov.tw/En

 Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long