HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 55 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2020

 - Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

 

Đại học quốc gia Yamaguchi, Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ xuân 2021.

1. Số lượng sinh viên: tối đa 05 sinh viên (theo Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa 02 Trường).

2. Thời gian học tập: Học kỳ xuân (4/2021). Sinh viên được xem xét công nhận tín chỉ theo quy định của Học viện.

3. Hỗ trợ tài chính: Miễn học phí, phí nhập học và phí thi tuyển.

4. Thời hạn đề cử sinh viên:  Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 30/9/2020 (Học viện đăng nhập thông tin trực tuyến tại https://forms.gle/FXv4NPhf5RyeVvcT7). Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu, kèm theo bản scan trang thông tin hộ chiếu và thỏa thuận của sinh viên gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước ngày 20/9/2020.

5. Thông tin chi tiết chương trình: http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2021SFACTSHEET.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

File đính kèm

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long