HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 60 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2020- Đại học Kagoshima, Nhật Bản

 

Đại học Kagoshima, Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ xuân 2021.

1. Số lượng sinh viên: Tối đa 03 sinh viên (theo biên bản thỏa thuận được ký với ĐH Kagoshima năm 2017).

2. Thời gian học tập:

- Học kỳ xuân (4/2021);

- Một năm học (4/2021-3/2022);

 Sinh viên được xem xét công nhận tín chỉ theo quy định của Học viện.

3. Hỗ trợ tài chính: Hiện nay, Đại học Kagoshima không có học bổng JASSO và không tuyển việc làm bán thời gian. Sinh viên cần chuẩn bị chi phí sinh hoạt hàng tháng, dự kiến 700 – 800USD/tháng.

4. Thời hạn đề cử sinh viên:  17h00 ngày 02/10/2020 giờ Nhật Bản (15h00 giờ Việt Nam). Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước thời gian trên.

5. Thời hạn dự tuyển: 17h00 ngày 09/10/2020 giờ Nhật Bản (15h00 giờ Việt Nam). Sinh viên dự tuyển gửi hồ sơ bản scan đến Ban HTQT theo địa chỉ trên muộn nhất ngày 07/10/2020.

6. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn dự tuyển trực tuyến và định dạng pdf (theo mẫu);

- Thư giới thiệu (theo mẫu);

- Bảng điểm đại học;

- Chứng nhận năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh/Nhật);

- Chứng nhận nhập học;

- Bản sao hộ chiếu;

- Ảnh chân dung.

7. Thông tin chi tiết chương trình: Tải tại các trang website sau đây:

- Tiếng Anh: http://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/kuepgaiyoinfosheeteng.pdf

- Tiếng Nhật: https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/kuepgaiyoinfosheetjp.pdf  

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

File đính kèm

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long