HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 ________________

 Số: 20 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 __________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sau tiến sĩ tại trường đại học Kasetsart (Thái Lan)

 

            Trường Đại học Kasetsart mong muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, môi trường, thuốc thú y) và các ngành liên quan (bao gồm cơ điện và khoa học tự nhiên) thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái có nền tảng công nghệ và khoa học vững chắc, hướng tới các nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực.

            Để khuyến khích giảng viên và nhà nghiên cứu tham gia hợp tác nhằm tạo ra kết quả nghiên cứu có chất lượng cao và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí học thuật quốc tế, Viện Nghiên cứu Cao cấp của Đại học Kasetsart (KUIAS) hiện mong muốn mời các ứng viên là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tham gia trao đổi theo chương trình Đổi mới Đại học 2022. Các nghiên cứu sinh sẽ cùng với các thành viên, nghiên cứu viên của ĐH Kasetsart thực hiện nghiên cứu, tham gia thỉnh giảng và các hoạt động khác.

            Thời hạn nộp hồ sơ là 20/5/2022.

            Thời gian trao đổi: 6/2022 – 5/2023

            Ứng viên của chương trình sẽ có các quyền lợi sau

            - Tiền sinh hoạt phí hàng tháng: 45.000 THB

            - Vé máy bay: Tối đa 50.000 THB (chi trả theo giá vé thực tế)

            Các thầy cô, nghiên cứu sinh quan tâm có thể xem thông tin chi tiết trong file đính kèm hoặc liên hệ Viện Nghiên cứu Cao cấp của Đại học Kasetsart (KUIAS) theo email nru@ku.ac.th để biết thêm chi tiết. Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan, ứng viên liên hệ chuyên viên phụ trách của Ban Hợp tác quốc tế: Bùi Thu Thuỷ, P226 Nhà Hành chính, tel: 0915453951, email: btthuy@vnua.edu.vn).

            Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long