HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________

Số: 06 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình trải nghiệm giáo dục Đài Loan tại

Trường ĐH Khoa học & Công nghệ Quốc gia Pingtung (Đài Loan)

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung (Đài Loan) thông báo Chương trình trải nghiệm giáo dục đào tạo Đài Loan 2024, cấp học bổng cho sinh viên quốc tế các trường đại học đối tác tham gia học tập, đào tạo tại Đài Loan trong các lĩnh vực sau:

+ Nghiên cứu cơ bản và chuyển tiếp về bệnh học thực vật

+ Mối quan hệ của sinh lý học thực vật và Đa dạng thực vật

+ Phát triển vắc xin và thuốc bổ trợ cho động vật

+ Quản lý chất thải và dinh dưỡng động vật

Thông tin về các Giáo sư và chủ đề nghiên cứu xem tại   

1. Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học, giảng viên/nghiên cứu viên quan tâm nghiên cứu những lĩnh vực nói trên. Các ứng viên chưa từng học tập hoặc tốt nghiệp tại các trường ĐH của Đài Loan.

2. Thời gian học tập: 01/04-30/09/2024

3. Kinh phí: Chương trình do Bộ Giáo dục Đài Loan tài trợ. Mỗi sinh viên sẽ được hỗ trợ 12.000 NTD/tháng. Các chi phí khác sinh viên tự chi trả.

4. Quy trình dự tuyển

- Ứng viên đăng ký trực tuyến tại: NPUST Taiwant Experience Education Program

- Hạn nộp hồ sơ: 29/02/2024

- Hồ sơ bao gồm:

+ Kế hoạch học tập

+ Bảng điểm

+ Thư giới thiệu/Thư đề cử từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Bản chụp chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS, TOEFL hoặc tương đương)

+ Bản chụp hộ chiếu

+ Giấy xác nhận sinh viên (nếu đang học tại trường)

5. Liên hệ

Ứng viên liên hệ với trường NPUST qua địa chỉ: Ms. Tsai, email: idpiavt201@mail.npust.edu.tw hoặc cô Bùi Thu Thuỷ (Chuyên viên Ban HTQT) qua email btthuy@vnua.edu.vn / ĐT (0915453951).

Ban HTQT trân trọng thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thị Bích Liên