HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________

Số: 08/TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

Chương trình trại hè quốc tế ĐH Sias (Trung Quốc)

Ban Hợp tác quốc tế thông báo Chương trình trại hè quốc tế với các hoạt động trao đổi văn hóa, học thuật đa dạng với sinh viên khắp nơi trên thế giới tại ĐH Sias (Trường Châu, Trung Quốc)

1. Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Số lượng: 02

2. Thời gian trao đổi: 27/5-2/6/2024

3. Kinh phí: Sinh viên Học viện được miễn phí đăng ký. Sias hỗ trợ đưa đón sân bay và di chuyển trong phạm vi chương trình. Sinh viên được đăng ký chỗ ở KTX miễn phí (nếu còn chỗ) hoặc hỗ trợ thuê khách sạn trong khuôn viên trường (25USD/ngày). Các chi phí khác như đi lại, ăn uống do sinh viên tự túc chi trả.

4. Quy trình dự tuyển

- Hạn nộp hồ sơ: 14/3/2024

- Hồ sơ bao gồm:

+ Bản chụp hộ chiếu hoặc chứng minh thư hoặc căn cước công dân

+ Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

5. Liên hệ

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển gửi về Ban HTQT (Chuyên viên phụ trách: Bùi Thu Thuỷ) qua email btthuy@vnua.edu.vn hoặc P. 326 Tòa nhà trung tâm để Học viện tổng hợp danh sách dự tuyển và gửi phía bạn./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thị Bích Liên