HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 12 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Summer in Japan trực tuyến (SIJ)

của ĐH Kyushu – Nhật Bản

 

Đại học Kyushu – Nhật Bản thông báo Chương trình Summer in Japan trực tuyến (online SIJ). SIJ là chương trình học tập 04 tuần chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực dành cho sinh viên bậc đại học. Do dịch bệnh COVID-19, chương trình SIJ 2021 được thực hiện trực tuyến toàn phần. Chương trình SIJ 2021 được thiết kế hướng tới mục tiêu đem đến cho sinh viên quốc tế những cơ hội học tập chất lượng và độc đáo cùng với những các hoạt động ngoại khóa ảo đa dạng.

Các khóa học trong chương trình:

1. Academic course – Interdisciplinary Lecture Series (ILS) course (tích lũy tín chỉ).

2. Language course – Japanese Language Course (JL) course (tích lũy tín chỉ).

3. Virtual Extracurricular Activities.

4. Student Tutors – One to one interaction and friendship.

5. Online Homestay – Optional.

Học bổng: Ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ học phí.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 18/4/2021.

Thông tin tham khảo dự tuyển: Website: https://isc.kyushu-u.ac.jp/sij/online2021.

Liên hệ giải đáp và nộp hồ sơ dự tuyển: Kayo Goto, Summer in Japan (SIJ), Kyushu University, https://isc.kyushu-u.ac.jp/sij/, TEL: +81 92 802 2283, FAX: +81 92 802 2286, sij-kyushu@jimu.kyushu-u.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long