HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 43/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2021

        

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ 5 tháng đến 9 tháng.

Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh – thành nộp đơn.

VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới, xu hướng tính dục hay các mối quan hệ.

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Các lĩnh vực thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ

Chi phí tài trợ

Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

Để nộp đơn tham gia chương trình, ứng viên cần phải:

 có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)

 là công dân Việt Nam

 có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Hồ sơ: Hồ sơ trực tuyến truy cập tại trang web:

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

Hạn nộp: 17:00, Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ VN)

Liên hệ Trợ lý Chương trình

ĐT: (024) 3850-5000 (# 6225)

Email: vnfulbright@gmail.com

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo.

                                   

Nơi nhận:

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Thị Bích Liên