HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 26 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng UNILEAD 2022 dành cho các nhà quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển và mới nổi

 

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)  tại Hà Nội trân trọng thông báo thông tin về học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục của các trường Đại học “DIES University Leadership and Management Training Programme 2022 (UNILEAD)” như sau:

- Đơn vị tổ chức: Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trung tâm Học tập Suốt đời (Center for Lifelong Learning-C3L) tại Đại học Oldenburg (Đức)

- Thông tin chương trình: Chương trình học bổng dành cho các nhà quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển và mới nổi (UNILEAD) là một chương trình học tập kết hợp dành cho các Lãnh đạo Đại học trẻ trong lĩnh vực Quản lý Giáo dục Đại học. Chương trình tập trung vào Quản lý Dự án, Quản lý Chiến lược & lãnh đạo Học thuật và Quản lý Nguồn nhân lực cũng như phát triển và thực hiện các dự án cá nhân và sáng tạo.

Chương trình gồm các giai đoạn diễn ra tại thành phố Oldenburg (Đức) và học tập trực tuyến.

- Mục tiêu của chương trình: bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý giáo dục trẻ tại các trường đại học. Các chủ đề chính của chương trình là Quản lý Dự án, Quản lý Chiến lược & Lãnh đạo Học thuật, Quản lý Nguồn nhân lực.

- Kinh phí:

Được tài trợ các chi phí bao gồm:

➣ Chi phí khóa học UNILEAD khoảng 5.500 €

➣ Chi phí đi lại: Các chuyến bay đến và đi từ Đức (hạng Phổ thông) và di chuyển đến và đi từ Oldenburg

➣ Ăn ở (bao gồm ăn sáng) và một số bữa ăn chung trong hai giai đoạn ở Đức

➣ Bảo hiểm y tế khẩn cấp

Lưu ý: Các trường đại học cử người tham gia được kì vọng sẽ đóng góp vào chi phí khóa học bằng cách trả phí một lần 300 €. Người tham gia tự chi trả các khoản phí về di chuyển tại Việt Nam, chi phí visa và các khoản công tác phí (nếu có).

 

- Điều kiện dự tuyển:

➣ Là cán bộ quản lý của các phòng ban của trường đại học, có thời gian giữ chức vụ quản lý không quá 4 năm;

➣ Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi;

➣ Trình độ từ Thạc sĩ trở lên;

➣ Trình độ tiếng Anh thông thạo, …

- Thời hạn đăng kí học bổng: 11/10/2021 (lúc 10 giờ theo khung giờ Central European Summer Time)

- Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://bit.ly/38e6AN4

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các Thầy Cô quan tâm nộp hồ sơ ứng tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy