HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 15 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng SII bậc đại học của Chính phủ Ấn Độ

 

Học viện Công nghệ M. S. Ramaiah (MSRIT) được Bộ Giáo dục, Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là đối tác của Chương trình du học Ấn Độ (SII). MSRIT có 13 chương trình đào tạo đại học (UG), 15 chương trình cao học (PG) và 18 chương trình tiến sĩ (Ph.D) được liên kết với Đại học Công nghệ Visvesvaraya (VTU), Karnataka. MSRIT xếp hạng top 100 Ấn Độ (xếp hạng thứ 59 vào năm 2020). Tất cả các chương trình đã được Ủy ban Kiểm định quốc gia công nhận cấp độ 1. MSRIT cũng được công nhận với điểm ‘A +’ bởi Hội đồng Đánh giá và Công nhận quốc gia (NAAC). Tập đoàn Boeing quốc tế, Hoa Kỳ đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và công nghệ của mình tại MSRIT. Học viện thành lập Trung tâm Xuất sắc (CoE) về công nghệ hình ảnh, công nghệ vật liệu tiên tiến, ăng ten và hệ thống tần số vô tuyến, hệ thống vật lý số.  

Hiện nay, MSRIT thông báo tuyển sinh đại học trong khuôn khổ Chương trình du học Ấn Độ. Thông tin chi tiết tại website Study in India: https://www.studyinindia.gov.in/Explore/ViewDetails?insultsid=SII-I-339&For=Courses và tài liệu MSRIT International Student Forum Copy kèm theo .

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long