HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_____________

Số: 08 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SEED DÀNH CHO CÔNG DÂN ASEAN

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

           

Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN (The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development – SEED) là một chương trình học bổng nhằm giúp giảm tỷ lệ đói nghèo tại các nước đang phát triển trong khối ASEAN do chính phủ Canada tài trợ, nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững vào năm 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) của Liên Hiệp Quốc.

Học bổng SEED được tài trợ bởi Bộ ngoại giao Canada, các trường tại Canada sẽ được phân bổ học bổng và trao tận tay cho người được nhận. Mức học bổng sẽ giao động tùy thuộc vào thời gian học tập và nghiên cứu, cấp học…theo đó:

·   $10,200 cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại đại học (Master và PhD)

·   CAD $12,700 cho sinh viên sau đại học (Master và Phd) với thời gian học tập và nghiên cứu 5 tới 6 tháng.

·   CAD $15,900 cho sinh viên đại học và cao đẳng với thời gian học tập và nghiên cứu 8 tháng hoặc 2 học kỳ

Để tham gia Chương trình này, các ứng viên cần phải liên hệ với các trường phía Canada để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu vì các trường Canada là đơn vị phải nộp hồ sơ cho các ứng viên.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện và Đại học Saskatchewan, Đại học Saskatchewan sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình học bổng này. Thông tin về Đại học Saskatchewan tại https://www.usask.ca/.

Đại học Saskatchewan chỉ tiếp nhận danh sách ứng tuyển do Học viện gửi. Vì vậy, để tham gia ứng tuyển Chương trình học bổng SEED tại Đại học Saskatchewan, ứng viên hoàn thành hồ sơ và gửi tới Ban Hợp tác quốc tế (htqt@vnua.edu.vn) hoặc Cô Lê Thị Thanh Phương, Ban HTQT (lttphuong@vnua.edu.vn).

Hồ sơ bao gồm:

-  Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS (tối thiểu 6.5) or TOEFL (Tối thiểu 550 PBT hoặc 80 IBT). Nếu không có chứng chỉ, ứng viên có thể nộp Thư giới thiệu về khả năng tiếng Anh do Khoa Sư phạm Ngoại ngữ hoặc Ban Hợp tác quốc tế giới thiệu.

-  Bảng điểm tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ (bằng tiếng Anh).

-  Thư bày tỏ quan tâm (Nêu rõ chương trình học bổng tại Canada sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Chương trình SEED như thế nào).

Thời hạn nộp hồ sơ: 10/3/2022

Thông tin chi tiết về học bổng SEED, xem tại: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên, học viên của Học viện quan tâm tham gia./.

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long