HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 13/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Hà Nội, ngày10 tháng 03 năm 2023

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PICK/LAUDATI SOUTHEAST ASIA COLLECTION FELLOWSHIP

        

Trường Đại học Northern Illinois University Libraries (NIU), Hoa Kỳ thông báo Chương trình Học bổng Pick/Laudati Southeast Asia Fellowship dành cho các ứng viên từ các nước Đông Nam Á.

Trị giá học bổng: 5.500 đô la Mỹ (chi trả vé máy bay, phí visa, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí)

Thời gian nghiên cứu tại NIU: 2 tuần

Kết quả mong đợi:

·    Ứng viên được lựa chọn sẽ trình bày kết quả nghiên cứu tại the NIU Center for Southeast Asian Studies

·    Các kết quả nghiên cứu của ứng viên sẽ ghi tên the Endowment and NIU Libraries 

·    NIU sẽ bố trí chỗ làm việc tại Thư viện

·    Cán bộ NIU sẽ hỗ trợ thực hiện nghiên cứu cho các ứng viên được lựa chọn

Điều kiện xét tuyển:

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên cao học, NCS, cán bộ thư viện tại các nước Đông Nam Á

Nghiên cứu bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Đông Nam Á đặc biệt là các chủ đề phù hợp với NIU Southeast Asia Collection (chi tiết về các chủ đề xem tại https://libguides.niu.edu/sea)

Phương thức nộp đơn:

Ứng viên nộp đơn tại:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kDOH6hyMMUKnmWtaAjWy5qrgumBfctRPo7RpnGRZOEpUNVYzQTFaQ0I5VEZFMFFFRTBQVUFFV0hYTi4u

Thời hạn nộp đơn: 31/03/2023

Chi tiết thông tin xem tại:

SOUTHEAST ASIA COLLECTION FELLOWSHIP - Library Awards and Fellowships - LibGuides at Northern Illinois University (niu.edu)

                                   

Nơi nhận:

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Việt Long