HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 19/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022

 

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến, miễn phí.

Thời gian tổ chức:

1. Khóa học  Application of Remote Sensing and GIS in Agriculture: Ngày 01-03/7/2021;

2. Khóa học Disaster Management Floods and Droughts: Ngày 20-22/7/2021.

Đăng ký:

1.     Khóa học Application of Remote Sensing and GIS in Agriculture: https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC?salt3=1417e8853d2021-2022&salt=498631a3573761&salt2=c4b40f0d8222

2.     Khóa học Disaster Management Floods and Droughts: https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC?salt3=978f6b78a22021-2022&salt=bc7ded336a3765&salt2=3edda0c7a422 

Chi tiết khóa học: Các file kèm theo Thông báo .

Dự tuyển: Nộp hồ sơ trực tuyến tại https://www.itecgoi.in/e-itec  

Liên hệ giải đáp: Ms. Tuyết, Embassy of India, Hanoi, số 58-60 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam (tel: 84-24-38244990, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in,  website: www.indembassyhanoi.gov.in, Facebook Page: IndiaInVietnam).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long