HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 29/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

Thông báo

Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) niên khóa 2021

 

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1.      Bậc học: Thạc sĩ

2.      Loại học bổng: Toàn phần

3.      Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

• Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo)

• Cơ sở hạ tầng và Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics)

• Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nguồn nước, an toàn nguồn nước, quản lý hạn hán)

• Giáo dục (quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp)

• Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)

• Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm)

• Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, quản lý công và tội phạm học, công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)

• Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)

• Biến đổi khí hậu (giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai)

• Đổi mới sáng tạo (chuyển giao và thương mại hóa khoa học và công nghệ)

4. Tiêu chí:

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia (AAS) phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link:

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

• Phải có bằng đại học chính quy với điểm trung bình đại học đạt từ 7.0 trở lên;

• Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2020;

• Có điểm IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ứng viên thuộc các trường đại học/viện nghiên cứu. Các ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam nếu chưa đạt tối thiểu điểm IELTS 6.5;

• Không xin học lấy bằng thạc sỹ thứ hai

5.      Ưu tiên: Có chính sách ưu tiên cho người khuyết tật và người dân tộc thiểu số/đến từ các địa phương nghèo theo quy định.

6.      Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2020

7.      Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org

Chi tiết thông tin về học bổng xin xem tại file đính kèm .

8. Thông tin liên hệ

Aus4Skills

Địa chỉ; Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024 3939 39912

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ trẻ và sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy