HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 70/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Thông báo

Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2020/2021

 

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh đem đến cơ hội phát triển cả về mặt chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh. Đặc biệt trong năm học tới đây, với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình Chevening sẽ cung cấp thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên lựa chọn theo học tại các trường đại học tại xứ Wales.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

·  Hình thức: Học bổng toàn phần cho thạc sĩ trong 1 (một) năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh

·  Lĩnh vực: không giới hạn

·  Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp

·  Thời gian ứng tuyển: 3/9 – 3/11/2020    

Một điều kiện rất linh hoạt của học bổng Chevening là việc ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa cần thư mời nhập học của trường. Thư mời nhập học cần được nộp muộn nhất vào ngày 15/07/2021 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn. 

Thông tin liên hệ và giải đáp:

·  Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp.

·  Đối với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com.

Thông tin chi tiết về học bổng, ứng viên truy cập website chính thức: www.chevening.org và xem tại tờ rơi kèm theo.

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- TT QHCC&HTSV;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên