HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 22/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình đào tạo sau đại học “SDG Professional Course” 2022

– ĐH Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

 

Đại học Công nghệ Nagaoka (Nagaoka University of Technology - NUT) – Nhật Bản thông báo Chương trình đào tạo sau đại học “SDG Professional Course” 2022 (cao học và tiến sĩ) được Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng MEXT.

Thông tin chương trình:

https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html.

Thời gian dự tuyển: Ngày 30/9/2021 (hồ sơ dự tuyển phải đến được NUT vào thời hạn này).

Hồ sơ dự tuyển:

1.  Đơn dự tuyển (mẫu A);

2.  Lĩnh vực học tập và kế hoạch nghiên cứu (mẫu B);

3.  Chứng nhận sức khỏe (mẫu C);

4.  Thư giới thiệu (mẫu D.I và D.II);

5.  Bảng điểm đại học (mẫu E đối với ứng viên đào tạo cao học, mẫu E.I đối với ứng viên đào tạo tiến sĩ), bảng điểm cao học (mẫu E.II đối với ứng viên đào tạo tiến sĩ);

6.  Đơn dự tuyển học bổng SDG Professional Course học tập tại NUT (theo mẫu);

7.  Danh mục hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

Liên hệ giải đáp thắc mắc và nộp hồ sơ dự tuyển: Division of International Affairs, Nagaoka University of Technology,
1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 940-2188, JAPAN, Tel: +81-258-47-9238, Fax: +81-258-47-9283, E-mail: koryu@jcom.nagaokaut.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long