BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 15/QLĐT-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học năm học 2019-2020

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy;

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2019-2020;

Căn cứ vào biên bản của hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học họp ngày 19/01/2021;

Học viện thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học như sau:

1.  Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập của năm học 2019-2020 (xem danh sách đính kèm);

2.  Danh sách sinh viên buộc thôi học vì có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp (xem danh sách đính kèm).

3.  Danh sách sinh viên buộc thôi học vì Quá thời gian học tập (xem danh sách đính kèm).

Đối với những trường hợp sinh viên có quyết định buộc thôi học, chậm nhất là một tháng Học viện thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học được quyền xin xét chuyển qua các chương trình hệ Vừa làm vừa học và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Ban Quản lý đào tạo trình Giám đốc Học viện Quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

Mọi thắc mắc và đính chính về cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học sinh viên làm đơn gửi về bàn số 6 ban Quản lý đào tạo chậm nhất đến 17 giờ  ngày 28/01/2021.

   Nếu sinh viên không có thắc mắc về kết quả bị cảnh báo hoặc buộc thôi học, thì kết quả trên sẽ là điều kiện để Quyết định chính thức sinh viên bị cảnh báo hoặc buộc thôi học năm 2019-2020.

 

Nơi nhận:

- Ban CTCT&CTSV;

- Các Khoa;

- Lưu VT, Ban QLĐT;

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Tự